Behandling av kolorektalcancer

Behandling av kolorektalcancer

Arvsmassan i cancercellerna i kolorektal­cancer muterar över tid. Detta innebär att cellgiftsbehandlingen måste förändras för att uppnå effekt, en utmaning som förekommer i de flesta cancerformerna. Nya lä­ke­­medel introduceras fortlöpande men förblir ännu under lång tid tillägg till existerande cytostatika snarare än ersättningar. Dessa tilläggs­behandlingar ingår i nya kombinationer avsedda att öka effekten av behandlingen. Den 5-FU baserade cytostatika kombina­tionen, där arfolitixorin prövas, kommer att utgöra en hörnstensbehandling för kolorektalcancer under en lång tid framöver. Allteftersom kolorektalcancern utvecklas till mer avancerade och spridda sjukdomsstadier ökar användningen av cellgifter, biologiska och andra riktade läkemedel. Strålning ges ibland, särskilt till patienter med lokaliserade tumörer.

Stadium IV ­— initialt behandlings­område för arfolitixorin

Vid stadium IV, då cancern spritt sig utanför tarmen, undviker man oftast kirurgi då den inte påverkar prognosen positivt. Operation tillgrips därmed endast i undantagsfall, som till exempel när tumören mekaniskt blockerar tarmpassagen. Cellgifter är den huvudsakliga behandlingen i palliativt syfte för att lindra symtom och förlänga överlevnaden för patienten. Ibland används också andra terapiformer. Även om nyutvecklade läke­medel introduceras för att komplettera ­befintliga kombinationer och förbättra behandlingsresultatet, förväntas den 5-FU baserade behandlingskombinationen fort­sätt­ningsvis vara en hörnsten vid behandling av kolorektalcancer enligt Isofol och bolagets internationella kliniska experter. Trots ytterligare introducerade behandlingsalternativ har denna kombination givit det största bidraget till den med tiden ökade överlev­naden, se vidstående graf på kolorektal­cancerns faser. Strålbehandling som har en framträdande roll vid behandling av många tumör­former används framför allt vid tumör i ändtarmen (rektalcancer).

De under senare tid uppmärksammade immunterapeutiska läkemedlen har hittills haft ett begränsat kliniskt värde för patienter med kolorektalcancer. Immunterapi är tills­vidare framför allt tillämpbart inom små väldefinierade grupper av CRC patienter (endast 4% av patienter med mCRC kan behandlas med dagens immunterapier). Immunterapi utnyttjar patientens egna ­immunsystem för att hämma tumör­sjukdomen.