Isofol Medical AB (publ) publicerar bokslutskommuniké, januari – december 2018

GÖTEBORG, Sverige, 26 februari 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–december 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Fjärde kvartalet (oktober – december) 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (21)
• Resultat före skatt uppgick till -28 986 TSEK (-25 705)
• Resultat per aktie uppgick till -0,91 SEK (-093)
• Likvida medel per den 31 december uppgick till 272 897 TSEK (357 331)

Januari – december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (3) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (227)
• Resultat före skatt uppgick till -83 125 TSEK (-72 035)
• Resultat per aktie uppgick till -2,60 SEK (-2,60)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2018

• Extra bolagsstämma 18 oktober beslutade att utöka antal styrelseledamöter till sju stycken samt att välja in Paula Boultbee, Anders Vedin och Magnus Björsne som nya ledamöter. Styrelseledamoten Ulf Jungnelius valdes till ny styrelseordförande då Jan-Eric Österlund har valt att avgå på grund av personliga skäl.
• Den avgörande kliniska fas III-studien AGENT inleddes för arfolitixorin efter att bolaget avslutat en s.k. särskild protokollbedömning (SPA) med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Studien kommer att genomföras i USA, Kanada och Europa.
• Robert Marchesani utsågs som rådgivare till bolagets styrelse. Robert har närmare 30 års erfarenhet inom Life Science, där han lett olika affärsverksamheter, inom såväl produktutveckling som global varumärkesstrategi och marknadsföring med särskilt fokus på onkologi.
• Dr Roger Tell rekryterades till Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President of clinical development. Han har drygt tio års erfarenhet som klinisk onkolog med rådgivande och ledande befattningar hos Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Servier och Aprea Therapeutics. Roger började på Isofol under februari 2019.
• Extra bolagsstämma 17 december beslutade att inrätta Incitamentsprogram (optionsprogram 2018) genom riktad emission av dels Serie 2018/2022 och dels Serie 2018/2023 med rätt att teckna aktier i bolaget. Beslut fattades även att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och eller konvertibler och eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag.
• Den första patienten blev i december inkluderad i den avgörande kliniska fas III-studien AGENT som utvärderar arfolitixorin för behandling av metastaserande kolorektal cancer (mCRC).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• 1 260 139 stycken teckningsoptioner tecknades i teckningsoptionsprogrammen 2018/2022 och 2018/2023. Samtliga medarbetare deltog med investeringar upp till 207 000 SEK per person.
• Positiva resultat från fas I/IIa-studien ISO-CC-005 hos patienter med metastaserande kolorektal cancer (mCRC) som behandlats med arfolitixorin. 47 %, 9 av 19 patienter visade tidig tumörkrympning efter behandling i första linjen (8 veckors behandling), dvs en minskning med minst 20 % av tumörstorlek från baslinjen.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 kl. 08:00 CET.

 

Isofol Medical AB (publ) Q4 2018 (1,8 Mb)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)
Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas 3-studie. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolotixorin inte kräver metabolisk aktivering för att bli utöka sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

 

www.isofolmedical.com