Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2018
november 23, 2018 Admin Isofol

Göteborg, Sverige, 23 november, 2018 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att bolagets delårsrapport för januari – september 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Isofol har under perioden gjort betydande framsteg i utvecklingen av arfolitixorin och i november initierades den pivotala studien, ISO-CC-007 (AGENT) som skall ligga till grund för ett marknads-godkännande.

Tredje kvartalet (juli – september) 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (1) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (64)
• Resultat före skatt uppgick till – 17 301 TSEK (-19 255)
• Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (-0,73)
• Likvida medel per den 30 september uppgick till 291 952 TSEK (373 959)

Januari – september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (3) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (203)
• Resultat före skatt uppgick till -54 139 TSEK (-46 331)
• Resultat per aktie uppgick till -1,69 SEK (-1,75)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2018

• I augusti godkändes ett patent för Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin i USA som är giltigt fram till 2037. Patentet täcker både den Aktiva Farmaceutiska Substansen (arfolitixorin hemisulfat), läkemedelsprodukten och färdig injektionslösning för behandling av cancerpatienter. Patentet kommer att vara avgörande i att underbygga en framtida kommersialisering av arfolitixorin på den amerikanska marknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• Den 10 oktober 2018 avhölls extra bolagsstämma i Isofol. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utöka antal styrelseledamöter till 7 stycken samt att välja in Paula Boultbee, Anders Vedin och Magnus Björsne som nya ledamöter i styrelsen. Mot bakgrund av att styrelsens ordförande, Jan-Eric Österlund, valt att avgå på grund av personliga skäl valdes styrelseledamoten Ulf Jungnelius till ny styrelseordförande.

• Den 15 november meddelade bolaget att man avslutat en s.k. särskild protokoll bedömning (SPA) med U.S. Food and Drug Administration (FDA) och samtidigt initierat starten av pivotala kliniska fas 3 studien, ISO-CC-007, under bolagets U.S. IND (Investigational New Drug), för behandling av första linjens (initial) metastaserad kolorektal cancer (mCRC). Studien kommer att genomföras i USA, Kanada och Europa och patientrekrytering förväntas kunna starta i december i år.

• Robert Marchesani utsågs som rådgivare till bolagets styrelse under november. Robert Marchesani har nästan 30 års erfarenhet inom Life Science, där han lett olika affärsverksamheter, inom såväl produktutveckling som global varumärkesstrategi och marknadsföring med särskilt fokus på onkologi.

• Dr Roger Tell har under perioden rekryterats till Chief Scientific Officer (CSO) och Senior Vice President of clinical development. Tell har mer än ett decennium av erfarenhet som klinisk onkolog och har haft rådgivande och ledande befattningar hos Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Servier och Aprea Therapeutics. Roger börjar på Isofol under februari 2019.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 08:00 CET.

 

Isofol Medical AB (publ) Q3 2018 ( 2 Mb)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)709 168 302

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

 

www.isofolmedical.com