Stort medicinskt behov & marknadspotential

Stort medicinskt behov & marknadspotensial

Isofols tilltänkta marknad med arfolitixorin är i första hand behandling av
metastaserad kolorektalcancer, mCRC, ett behandlingsområde med
mycket stort medicinskt behov hos ett stort antal drabbade.

Marknaden utgörs av de behandlingar med 5-FU som i dag ges till kolorektalcancer-­patienter, och där Isofols läkemedelskandidat arfolitixorin kommer att kunna användas för att stärka behandlingseffekten. Huvudmarknaderna utgörs av USA, EU5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) samt Japan. Bara inom dessa marknader behandlas årligen en kvarts miljon patienter för metastaserad kolorektalcancer med 5-FU. Inkluderas alla årligen kolorektal­cancer-drabbade tillkommer ca 120 000 patienter som behandlas adjuvant med den 5-FU baserade behandlingskombinationen som tilläggsbehandling efter kirurgiska ingrepp i stadierna I-III, dvs då tumören ännu inte spridits. Även i denna grupp skulle arfolitixorin kunna bli ett viktigt tillskott för ökad behandlingseffekt och potentiellt kunna bidra till att flera patienter botas helt. Utöver de kvantifierade marknaderna bedömer bolaget att det finns ett stort medicinskt behov globalt, framför allt i länder såsom övriga Europa, Sydkorea och Sydostasien samt i tillväxtländer som Kina och Indien.

Stor potential i andra behandlingsområden

Isofol söker godkännande för behandling av avancerad kolorektalcancer och gör registreringsstudien i patienter med metastaserad sjukdom (mCRC). Det finns också en stor potential för breddning i användande av arfolitixorin för andra cancerformer.

Behandlingar med 5-FU

Andra behandlingsområden är t.ex. de solida tumörer som för närvarande behandlas med 5-FU. Det gäller bland annat cancer i bukspottkörtel och magsäck som uppgår till fler än 100 000 nya fall årligen i USA, EU5. Andra stora behovsområden är bröstcancer, cancer i huvud och halsregionen, områden där 5-FU används.

Räddningsbehandling vid högdos­behandling med Metotrexat

Arfolitixorin kan även användas som räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat av cancerformerna osteosarkom (skelettcancer), akut lymfatisk leukemi (ALL), Burkitts lymfom samt lymfom i centrala nervsystemet (lymfom, cancer i lymfsystemet/lymfatiska systemet). Isofol har sedan tidigare genomfört tidiga kliniska studier i patienter med osteosarkom och det finns goda framtida möjlig­heter att expandera användningen av ­arfolitixorin även inom området för räddningsbehandling.

Marknadspotential i ”blockbusterstorlek” – miljardmarknad i US Dollar

Isofol har idag en tydlig och säkerställd bild över hur många patienter som potentiellt kan behandlas med arfolitixorin. Vidare har Isofol i samarbete med prissättningsexperter inom läkemedelsindustrin och betalare genomfört ett flertal undersökningar för att få en bild av möjliga pris­sättningsstrategier. Mot denna bakgrund, baserat på antal patienter, förväntat pris och behandlingstid uppgår marknadspotentialen för arfolitixorin bara inom behandling av patienter med sprid kolorektalcancer till en mångmiljardmarknad i US Dollar. USA förväntas utgöra den största och viktigaste marknaden följt av Europa och Japan.

Låg tröskel för introduktion

Tröskeln bedöms vara låg för introduktion av arfolitixorin vid behandling av kolorektalcancer. Sjukvården behöver inte ställa om behandlingen då arfolitixorin inte ändrar hur man idag behandlar patienter med kolorektalcancer. Arfolitixorin blir en integrerad del av den nuvarande 5-FU baserade behandlingskombinationen. Patienter behöver alltså inte spendera längre tid på sjukhuset och vårdgivare administrerar arfolitixorin i kombination med 5-FU på samma sätt som man gör vid dagens behandling med leukovorin.

Högt medicinskt behov och få konkurrenter

Isofol bedömer att valet av studieområde; första linjens behandling av metastaserad kolorektalcancer, är ett område med särskilt högt medicinskt behov, där dagens behandlingsalternativ inte har förbättrats sedan mitten på 2000-talet. Arfolitixorin har få konkurrenter inom första och andra linjens behandling och förväntas bli en ­integrerad del av dagens 5-FU baserade standardbehandling. Då få nya läkemedel utvecklas för första och andra linjens mCRC patienter, är intresset stort för att delta i den pivotala studien AGENT (ISO-CC-007), både bland ledande opinionsledare (KOLs) och sjukhus.