Valberedning

Valberedning

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB som antogs på årsstämman 3 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Övriga tre ledamöter inför årsstämman 2019 utgörs av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti.

Inför årsstämman 2019 utgörs Isofols valberedning av:

● Lars Lind,  utsedd av Biofol AB

● Malin Björkmo,  utsedd av Handelsbanken Fonder

● Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder

● Ulf Jungnelius, ordförande i Isofol Medical AB (publ)

Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen.

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, de senare dessförinnan föreslagna av revisionsutskottet.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, isofolmedical.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com (rubrik: ”Isofol’s valberedning”) eller via brev på adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG