Välkommen till årsstämma i Isofol Medical AB (Publ)

Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 17:00 på Elite Park Avenue Hotel Göteborg, Kungsportsavenyn 36, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 16:15.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 maj 2019 per brev under adress ”Årsstämma 2019”, Isofol Medical AB (publ), Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post arsstamma@isofolmedical.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.isofol.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 17 maj 2019.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd fredagen den 17 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.   Stämmans öppnande.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Godkännande av dagordning.
5.   Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning.
9.   Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter samt en eller två revisorer eller registrerat revisionsbolag.
14. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 11, 12, 13 och 14

Valberedningen, vars ledamöter utsågs under 2018, har bestått av Lars Lind (utsedd av Biofol AB), ordförande, Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Ulf Jungnelius (styrelsens ordförande).

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Anders Strid, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska väljas av stämman (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till varje stämmovald ledamot som inte är anställd inom koncernen. Vidare föreslår valberedningen att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 75 000 kronor och ledamot med 40 000 kronor samt till ersättningsutskottets ordförande med 50 000 kronor och ledamot med 25 000 kronor.

Valberedningen föreslår även att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Jungnelius, Alain Herrera, Paula Boultbee och Magnus Björsne samt nyval av Robert Marchesani, Anna Belfrage och Pär-Ola Mannefred. Det föreslås vidare omval av Ulf Jungnelius till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor. KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningens ledamöter ska utses enligt huvudsakligen följande principer.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande.

Övriga tre ledamöter ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok och annan tillförlitlig information. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerande minst 10 % av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den närmst följande största aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens utseende representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter på bolagets hemsida.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 15 OCH 16

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen för Isofol Medical AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen, dvs VD/Koncernchef, Group CFO, CMO, CSO och CCO. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra för Isofol att attrahera och behålla skickliga medarbetare.

Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

Styrelsen ska även årligen värdera om den till stämman ska föreslå aktierelaterade incitamentsprogram. Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. Bolagsstämmans beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet. Frågor om bl.a. beslutsformer och vilket beslutsunderlag som krävs för aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram regleras även av tvingande regler i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden, främst uttalande AMN 2002:1. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare samt att attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget aktieinnehav i bolaget främjas.

Grundlön
Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Rörlig ersättning
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Kriterierna för att erhålla rörlig ersättning ska vara knutna till måluppfyllnad i förhållande till, för verksamheten väsentliga mål. Rörlig ersättning som utgår kontant kan maximalt utgå med 50 procent av den fasta årslönen för koncernens VD samt 33 procent av den fast årslönen för respektive annan ledande befattningshavare.

Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård mm.

Pension
Pensionsgrundande lön skall utgöras av grundlönen.

Pensionsavsättningar får motsvara högst 35 procent av den grundlön eller, i förekommande fall, högst ITP-kostnaden med tillägg för allmän pensionsavgift enligt lag eller motsvarande. Styrelsen skall ha rätt att utan hinder av riktlinjerna förnya redan träffade pensionsöverenskommelser på i allt väsentligt oförändrade villkor.

Uppsägningstid m m
Uppsägningstiden ska vara så lång att bolaget ges skälig tid att rekrytera och utbilda ersättare, med de begränsningar som kan följa av lag. Mellan bolaget och VD skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader varvid VD under vissa förutsättningar är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. Uppsägningstider från bolagets sida för andra ledande befattningshavare skall normalt vara 3–6 månader.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande totalt högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med finansiering av bolagets forskning och utveckling samt framtida kommersiella expansion.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget för sina kliniska studier med arfolitixorin och stödjande forskning och utveckling samt framtida kommersiella förberedelser inför ett marknadsgodkännande av arfolitixorin snabbt och billigt kan erhålla kapital och därmed även bredda bolagets ägarbas med, i huvudsak, nya långsiktiga investerare.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 16 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 32 054 802 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast tre veckor före årsstämman på bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.isofol.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.
Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande inför årsstämman 2019 finns på bolagets hemsida www.isofol.se och sänds per post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i april 2019

Isofol Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Isofol Medical AB (publ)

Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Information lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolotixorin inte kräver metabolisk aktivering för att bli utöka sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

 

För mer information, vänligen kontakta

Dokument

Rulla till toppen