Ändring av styrelsens förslag till årsstämman 2021 avseende bemyndigande

GÖTEBORG, Sverige, 14 juni 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), tillkännagav i dag att Företrädesemissionen blev övertecknad och att styrelsen för Isofol har utnyttjat Övertilldelningsoptionen för att möta efterfrågan från strategiska investerare. Övertilldelningsoptionen tilldelades ett fåtal välrenommerade investerare, vilket breddar Isofols aktieägarbas.

Med anledning av att styrelsen i samband med den aktuella företrädesemission utnyttjat övertilldelningsoptionen som tillför bolaget ett ytterligare kapitaltillskott om 100 MSEK före emissionskostnader har styrelsen beslutat att justera förslaget till årsstämman 2021 om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 16) till att omfatta 10 procent av det vid tidpunkten för emissionen registrerade aktiekapitalet istället för 20 procent som angetts i kallelsen till årsstämman.

Anledningen till ändringen av förslaget är att bolaget genom företrädesemissionen och utnyttjandet av övertilldelningsoptionen bedöms ge Isofol de finansiella resurser som krävs för att slutföra den globala fas III AGENT-studien och säkerställa finansiering bortom inlämnande av ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 16.50.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna fler patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen