Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo och Bo Lundgren utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på årsstämman 3 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Övriga tre ledamöter inför årsstämman 2019 utgörs av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti.

Valberedningen

Bolagets tre största ägare per den 31 augusti 2018, Biofol AB, Handelsbankens fonder och Swedbank Robur fonder, har efter samtal med Isofols styrelseordförande Ulf Jungnelius, nu utsett var sin representant till Isofols valberedningen enligt följande:

  •  Lars Lind, utsedd av Biofol AB
  •  Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  •  Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 22,75 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2018.

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, de senare dessförinnan föreslagna av revisionsutskottet.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com (rubrik: ”Isofols valberedning”) eller via brev på adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46 GÖTEBORG

För mer information, vänligen kontakta:

Jarl Ulf Jungnelius, styrelsens ordförande
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0) 760 099 012

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0) 707 646 500

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat utvecklad för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin, [6R]-5,10-methylenetetra-hydrofolat är den aktiva metaboliten i de brett använda folatbaserade cancerläkemedlen leucovorin och levoleucovorin. Arfolitixorin kan vara lämplig för alla cancerpatienter oavsett deras förmåga att aktivera folater till [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolat, eftersom arfolitixorin, till skillnad mot leucovorin och levoleucovorin, inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin. Arfolitixorin är en ny läkemedelskandidat som främst är avsett för behandling av kolorektalcancer (CRC), en av de vanligaste formerna av cancer. Isofol utvecklar även arfolitixorin för så kallad räddningsbehandling efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat vid osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen