Isofols styrelse utser Dr Jarl Ulf Jungnelius som ny vd för företaget

GÖTEBORG, Sverige, 13 november, 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att styrelsen i Isofol har beslutat att från och med den 13 november 2019 utse styrelsens ordförande, Dr. Jarl Ulf Jungnelius, M.D., till VD för bolaget. Som en konsekvens av detta beslut avgår Ulf Jungnelius som styrelsens ordförande och ersätts fram till nästa ordinarie årsstämma av Pär-Ola Mannefred. Samtidigt entledigas nuvarande VD Anders Rabbe från sin tjänst.

Isofol befinner sig i dagsläget i en fas där behovet av medicinsk kompetens i ledningen är mycket högt. Utöver de pågående kliniska studierna av bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin vid behandling av metastaserad kolorectal cancer (mCRC/tjocktarmscancer), har studier nyligen initiererats för att dels även undersöka arfolitixorins effekt vid andra cancertyper, samt undersöka om biomarkörer och gen expression kan definera patientpopulationer med högt medicinskt behov där effekten av arfolitixorin kan optimeras. Sammantaget innebär detta att styrelsen anser det av yttersta vikt att bolagets VD besitter den medicinska spetskompetens som behövs för att leda och utmana detta krävande arbete samt har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling i det här skedet.

Anders Rabbe har framgångsrikt lett och utvecklat Isofol och skapat grunden för den struktur och de goda förutsättningar bolaget generellt har idag. Isofol är mitt i en fas III-studie som syftar till att arfolitixorin når ett godkännande som läkemedel. Parallellt med registreringsstudien fokuseras arbetet på förberedelser inför ett godkännande och förhandlingar med potentiella licenstagare.

Ulf Jungnelius har en lång och framgångsrik internationell karriär inom onkologisk forskning och har drivit ett flertal kliniska forskningsprojekt som lett till godkända preparat. Sedan Ulf tillträdde som styrelseordförande 2018 har han aktivt arbetat för att förstärka bolagets kompetensprofil, både inom styrelsen och ledningen. Styrelsen i övrigt är därmed av uppfattningen att han besitter just de kvalifikationer som behövs för att leda Isofols utveckling framöver.

Styrelsen i Isofol riktar ett stort tack till Anders Rabbe för hans insatser under bolagets första utvecklingsskede och önskar honom lycka till i framtida uppdrag. Vi fokuserar nu på arbetet med registrering och godkännande och marknadsförbedelser och känner att Ulf kommer tillföra viktig kompetens och genom det kunna intensifiera det fortsatta arbetet”, säger den inom styrelsen utsedd ordförande fram till nästa ordinarie årsstämma, Pär-Ola Mannefred.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: +41 76 323 5850

Pär-Ola Mannefred, t f styrelseordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se
Telefon: 070-512 70 17

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Denna information är sådan information som Isofol Medical AB (publ) är skyldig att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 09:15 CET.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

 

Rulla till toppen