Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018

Pressmeddelande från Isofol Medical AB (publ) 3 maj 2018

Den 3 maj 2018 avhölls årsstämma i Isofol Medical AB (publ), ORG. NR. 556759-8064.

Årsstämman beslöt att:

 •  fastställa årsredovisningen för 2017.
 •  bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 
 •  enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att ingen utdelning lämnas för 2017.
 •  enligt förslaget i kallelsen bevilja att arvode till styrelsen skall utgå med 400 000 till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Arvodet inkluderar även utskottsarbete.
 •  enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma bestå av:
  • Jan-Eric Österlund, ordförande (omval)
  • Bengt Gustavsson (omval)
  • Jonas Pedersén (omval)
  • Ulf Ljungnelius (omval)
  • Alain Herrera (nyval)
 •  godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 •  instruktioner till valberedningen antogs i enlighet med valberedningens förslag.
 •  godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde VD Anders Rabbe för Isofols utveckling fram till idag och vilka möjligheter och utmaningar som finns under kommander perioder. Anders betonade att det viktigaste för bolaget är att genomföra registreringsstudien, ISO-CC-007, med ett gynnsamt resultat. 

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Isofol Medical AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Gustaf Albèrt, CFO, Isofol Medical AB

Email: gustaf.albert@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)709 168 302 

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är ett nytt läkemedel framtaget för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil (5FU) och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter högdosbehandling med cellgiftet metotrexat. Arfolitixorin består av den aktiva substansen MTHF, [6R] -5,10-metylentetrahydrofolat. Till skillnad från de nu använda folatbaserade läkemedlen leucovorin och levoleucovorin krävs därmed ingen omvandling till MTHF och fler patienter, oberoende av medfödd förmåga att omvandla folatbaserade läkemedel, kan därmed tillgodogöra sig läkemedlets fulla effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom onkologi som utvecklar arfolitixorin, avsedd främst för behandling av avancerad kolorektalcancer och som s.k. räddningsbehandling för att minska biverkningar efter höga doser av metotrexat vid behandling av osteosarkom (bencancer). Genom ett internationellt licensavtal har Isofol ensamrätt att utveckla och kommersialisera arfolitixorin med tillgång till den unika patentskyddade tillverkningsprocessen och produktionen hos Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland. Isofol Medical AB handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

www.isofol.se

Rulla till toppen