Uppdatering i AGENT-studien med anledning av covid-19

GÖTEBORG, Sverige, 10 juli 2020 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), meddelar att utbrottet av covid-19 har påverkat den allmänna situationen för aktiviteter inom AGENT-studien. Patientrekryteringen har pågått utan avbrott under pandemin, men påverkan av covid-19 kan orsaka en möjlig fördröjning av den fullständiga patientrekryteringen med upp till tre månader.

Allt eftersom sjukhus, regioner och länder har uppdaterat sina riktlinjer har Isofol anpassat sig för att uppfylla de nya riktlinjerna. Bolaget har vidtagit ett antal proaktiva åtgärder och har ett nära samarbete med lokala hälsomyndigheter för att säkerställa kontinuitet i den pågående AGENT-studien på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Ulf Jungnelius, VD för Isofol, kommenterar: ”Sedan utbrottet av covid-19-pandemin har Isofols främsta prioritet varit att säkerställa säkerheten för patienter, vårdpersonal, anställda och leverantörer som är involverade i AGENT-studien. Vi är stolta över att snabbt ha genomfört en framgångsrik övergång till virtuell uppföljning av patienterna. Vi närmar oss 330 patienter av det totala målet om 440 patienter som skall rekryterats till studien. Rekryteringstakten har dock mattats av som en effekt av pandemin, vilket kan komma att fördröja den fullständiga rekryteringen med upp till tre månader. Vår nästa milstolpe, interimanalysen av 330 patienter, beräknas inledas under det tredje kvartalet 2020.”

Isofol fortsätter att följa utvecklingen noggrant och håller tät dialog med alla berörda parter för att rekrytera patienter i enlighet med gällande riktlinjer. Över 90 kliniker i USA, Kanada, Europa, Australien och Japan rekryterar för närvarande patienter till AGENT-studien, vilka kommer att få första linjens behandling för metastaserad kolorektalcancer (mCRC).

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 15.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen