Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020

GÖTEBORG, Sverige, 13 november 2020 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Tredje kvartalet, juli – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 439 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -30 100 TSEK (-41 951)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-1,31)
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 153 612 TSEK (190 433)

Januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 439 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 0 TSEK 0)
 • Periodens resultat uppgick till -134 333 TSEK (-103 669)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,48 SEK (-3,23)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2020

 • Isofol ingick licensavtal med Solasia för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin i Japan
 • Stärkt patentskydd för arfolitixorin i Japan med två nya patent
 • Effektdata från fas I/IIa-studien (ISO-CC-005) visar 59% objektiv tumörrespons med fas III regimen i extensionskohorterna
 • Milstolpe uppnådd med 330 patienter inkluderade i AGENT-studien vilket öppnar upp för interimanalysen
 • Patientrekryteringen har pågått i AGENT-studien utan avbrott under corona-pandemin, men påverkan av andra vågen kan orsaka en möjlig fördröjning
 • VD, Ulf Jungnelius, har tecknat samtliga teckningsoptioner

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Isofol har ingått ett licensavtal med Endo Ventures Limited, avseende registrering och kommersialisering av arfolitixorin exklusivt i Kanada. Med samtycke av Isofol har Endo Ventures Limited utsett Paladin Labs Inc., ett operativt bolag under Endo, att ansvara för att söka myndighetsgodkännande för arfolitixorin i Kanada och efter myndighetsgodkännande samt ansvara för kommersialiseringen av arfolitixorin i Kanada, inklusive distribution, marknadsföring, medical affairs, prissättning och reimbursement.  

VD´s kommentar:

Vi startade tredje kvartalet med att ingå ett strategiskt licensavtal för den viktiga japanska marknaden. Detta var kulmen av två års intensivt arbete som stärker både vår pågående globala fas III-studie, AGENT och förhandlingspositionen inför en potentiell global deal. Vi närmar oss en milstolpe i AGENT-studien, interimanalysen, som kommer visa oss vilken väg vi tar framöver. Vi har haft en fortsatt god patientrekrytering trots ökande covid-19 fall i delar av världen. Med japanavtalet i hamn satsar vi nu framåt och fokuserar på att ta större steg mot förberedelser för ett globalt licensavtal.” säger vd Ulf Jungnelius.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post:
gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Premiers regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen