Pareto Securities har meddelat Isofol Medical AB (publ) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits

I samband med erbjudandet att förvärva nyemitterade aktier i Isofol och noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) kan Pareto Securities, i egenskap av stabiliseringsansvarig, komma att genomföra transaktioner med syfte att hålla marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på vilken värdepappersmarknad, OTC-marknad eller på annat sätt och kan komma att vidtas under en period från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier och till och med 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering. Stabilisering, om påbörjad, kan komma att avbrytas när som helst och utan förvarning. 

Pareto Securities har meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits (i enlighet med Artikel 3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North Permier i enlighet med vad som framkommer nedan. 

Stabiliseringsinformation

Emittent: Isofol Medical AB (publ) 
Instrument: Aktier (SE0009581051) 
Erbjudandestorlek (aktier): 14 828 000 
Övertilldelningsoption (aktier): 1 482 800 
Erbjudandepris (SEK): 29,00 
Ticker: ISOFOL 
Stabiliseringsansvarig: Pareto Securities 

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt) Valuta Handelsplats 
2017-04-13 38 925 27,3 26,6 27,1159 SEK Nasdaq First North Premier 
2017-04-18 90 000 27,3 26,5 26,8192 SEK Nasdaq First North Premier 
2017-04-19 6 700 27,4 26,0 26,8931 SEK Nasdaq First North Premier 
2017-04-20 10 480 26,1 25,1 25,8910 SEK Nasdaq First North Premier 
2017-04-21 14 420 25,9 25,2 25,4794 SEK Nasdaq First North Premier 
2017-04-24 8 000 25,8 23,6 24,5500 SEK Nasdaq First North Premier 
2017-04-25 5 300 24,2 22,0 23,9057 SEK Nasdaq First North Premier 

Pareto Securities har per 2017-04-25 genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande totalt 1 468 426 aktier, inklusive de tidigare offentliggjorda stabiliseringstransaktionerna. 

För ytterligare information, kontakta: 
Anders Rabbe, VD, Isofol
Mob: +46 70 764 65 00
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com 

Jan-Eric Österlund, arbetande styrelseordförande, Isofol
Mob: +44 77 853 68 155
E-post: jan-eric@osterlund.co.uk 

Om Isofol Medical AB (publ) 
Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. 

Om Modufolin® 
Modufolin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier. 

Tredje vanligaste cancerformen 
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där cirka 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får cirka 365 000 patienter årligen behandling med 5-FU och folaten leukovorin eller levoleukovorin, som Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin®. 

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. 

Rulla till toppen