Styrelsen i Isofol meddelar sin inställning till minoritetsaktieägares förslag inför extra bolagsstämma

GÖTEBORG, Sverige, 13 december 2023 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets samtliga styrelseledamöter kommer att lämna sina respektive uppdrag om Jan-Eric Österlund väljs in som ny ledamot vid den kommande extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av en grupp minoritetsaktieägare.

Efter begäran från en grupp aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna (Minoritetsaktieägarna) kommer en extra bolagsstämma att hållas den 4 januari 2024.

Minoritetsaktieägarna föreslår inval av fyra nya styrelseledamöter, däribland Jan-Eric Österlund. Samtliga nuvarande styrelseledamöter meddelar idag att de beslutat att lämna sina respektive uppdrag om Jan-Eric Österlund väljs till ny styrelseledamot av stämman.

Beslutet grundar sig på att bolagets styrelse har en annan syn än Jan-Eric Österlund på hur regulatoriska krav påverkar läkemedelsutvecklingen, hur styrelsens arbete ska bedrivas samt hur regelverket för börsnoterade bolags kommunikation till aktieägarna och marknaden ska efterlevas.

Isofols nuvarande styrelse understryker vikten av att inte äventyra de tillgångar som finns i bolaget genom förhastade slutsatser och initiativ. Styrelsen vill uttrycka sin starka lojalitet mot bolaget och dess övergripande mål – att möjliggöra en kostnadseffektiv och riskminimerad fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten arfolitixorin. Bolagets styrelse har för avsikt att fullfölja den stegvisa strategi som kommunicerades i mars 2023 och som sker i nära dialog med regulatoriska myndigheter. Delresultat från det andra steget i denna process meddelades den 7 december och ytterligare resultat förväntas strax efter årsskiftet. Därefter anser styrelsen att ett välgrundat beslut kan tas om hur bolagets tillgångar bäst ska förvaltas framåt.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E-post: mats@efficere.se
Telefon: 0704-47 29 09

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2023 kl. 13.15.

Om Isofol Medical AB (publ)                                                                                              

Isofol Medical AB (publ) utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin i syfte att öka effekten av dagens standardbehandlingar mot kolorektalcancer och vissa andra tumörsjukdomar. En fas III-studie av arfolitixorin har slutförts och bolaget utvärderar nu olika möjligheter att genom kompletterande studier och potentiella partnerskap ta läkemedelskandidaten vidare mot en ansökan om marknadsregistrering. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen