Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2019

GÖTEBORG, Sverige, 24 maj 2019 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma har avhållits på Elite Park Aveny i Göteborg och att följande huvudsakliga beslut fattades.
 • Att fastställa årsredovisningen för 2018.

 • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

 • Att enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att ingen utdelning lämnas för 2018.

 • Att enligt förslaget i kallelsen bevilja att arvode till styrelsen skall utgå med 550 000 till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 75 000 kronor och ledamot med 40 000 kronor samt till ersättningsutskottets ordförande med 50 000 kronor och ledamot med 25 000 kronor. (Styrelseledamöter med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte).

 • Att enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma bestå av:

  • Ulf Jungnelius, ordförande (omval)
  • Alain Herrera (omval)
  • Paula Boultbee (omval)
  • Magnus Björsne (omval)
  • Robert Marchesani (nyval)
  • Anna Belfrage (nyval)
  • Pär-Ola Mannefred (nyval)
 • Att godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
 • Att förslaget om utseende av valberednings ledamöter antogs i enlighet med valberedningens förslag.

 • Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

 • Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick. En sammanfattning av vd:s anförande på årsstämman kommer också finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen 


För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)

Anders Rabbe, CEO
E-post: info@isofolmedical.com
Telefon: 0707-64 65 00

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Rulla till toppen